Ολοκληρωμένη Διαχείρηση Παράκτιων Περιοχών της Κύπρου - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10 Ιανουαρίου 2017

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως παράκτιο κράτος και νησί, καλείται, στο πλαίσιο εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της, να προωθήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών της με στόχο να διασφαλίσει την αειφόρο χρήση των παράκτιων πόρων της τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Ο στόχος θα επιτευχθεί με την θέσπιση Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την Περίοδο 2018-2028, όπως προνοούν το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου της Σύμβασης της Βαρκελώνης, αλλά και η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (2002/413/ΕΚ).

Μερικές από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα, αφορούν στην παράκτια ζώνη και σχετίζονται με την υπερσυγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και του πληθυσμού στις παράκτιες περιοχές, την ανάπτυξη υποδομών που μοιραία επηρεάζουν τους παράκτιους και θαλάσσιους πόρους, την απώλεια εύφορης γεωργικής γης, τον κατακερματισμό και την απώλεια ενδιαιτημάτων, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη προσαρμογής σε αυτή, τον κατακερματισμό της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές και τις δράσεις που αφορούν στην παράκτια ανάπτυξη, την έλλειψη ορθής αποτίμησης της οικονομικής αξίας στοιχείων του περιβάλλοντος και την περιορισμένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Καθίσταται, συνεπώς, απαραίτητο να εφαρμοστεί μια περιβαλλοντικά αειφόρος, οικονομικά δίκαιη, κοινωνικά υπεύθυνη και πολιτισμικά ευαίσθητη διαχείριση των παράκτιων περιοχών του Κράτους, αξιοποιώντας την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών ως εργαλείο συντονισμού όλων των διαδικασιών άσκησης πολιτικής που έχουν επίδραση στην παράκτια ζώνη προκειμένου να διασφαλισθεί η αειφόρος ανάπτυξή της, στο πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής. Το Σχέδιο Δράσης το οποίο θα συνοδεύει την Εθνική Στρατηγική θα προσδιορίζει τα αναγκαία μέτρα και δράσεις για τη συντονισμένη αντιμετώπιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ξηράς και θάλασσας (land-sea interaction), καθώς και των δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο.

Η ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΔΠ), για την Περίοδο 2018 – 2028, αποτελεί το αντικείμενο Σύμβασης η οποία ανατέθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος (Αναθέτουσα Αρχή) στην Κοινοπραξία «ALA Planning Partnership Consultancy L.L.C.» και «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)» (Ανάδοχος), κατόπιν προκήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Τ.Π. 13/2015. Η υλοποίηση της Σύμβασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2016 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2018. Στην Καθοδηγητική Επιτροπή της Σύμβασης μετέχει η θεσμοθετημένη διυπουργική «Ομάδα Εργασίας Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών».

Η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την ΟΔΠΠ εκπονούνται με τρόπο ώστε να αμφότερα ανταποκρίνονται στις πρόνοιες του θεσμικού πλαισίου (Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Εθνικού) και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο Προτεραιότητας PAP/RAC του Οργανισμού Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και άλλους αρμόδιους Οργανισμούς.

Στην μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται για την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης, εξέχουσα θέση κατέχουν:

 η ολοκληρωμένη προσέγγιση (δηλαδή η πολυδιάστατη προσέγγιση) η οποία εξασφαλίζει τη συμβατότητα, συμπληρωματικότητα και συνέργεια πολιτικών και αρμόδιων φορέων και μηχανισμών, με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα σε προοπτική  βιώσιμης ανάπτυξης,

 η προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα (ecosystem based approach), η οποία διασφαλίζει την υγεία του οικοσυστήματος, παράλληλα με τη σωστή χρήση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος από τον άνθρωπο, προς όφελος αμφότερων των σημερινών και των μελλοντικών γενεών,

 η αποτελεσματική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς και η αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικής διακυβέρνησης και διασφαλίζοντας ότι οι ανησυχίες, οι γνώμες και οι προσδοκίες των εμπλεκομένων αρχών, φορέων και άλλων ενδιαφερομένων μερών θα έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη.

Στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί από τον Ανάδοχο η Έκθεση Έναρξης του Έργου η οποία έχει εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στις     30 Νοεμβρίου 2016. Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης και να ενημερώνεται για τις επικείμενες διαβουλεύσεις στις ιστοσελίδες της Αναθέτουσας Αρχής (www.moa.gov.cy/environment) και της Κοινοπραξίας (www.alaplanning.com, www.ekby.gr).

 

Η Σύμβαση για την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση   των Παράκτιων Περιοχών συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  της Κύπρου.

 

Πληροφορίες:

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1498 ΛΕΥΚΩΣΙΑ /ΤΗΛ.: +357 22408900 / ΤΗΛΕΟΜ.: +357 22774945 /  director@environment.moa.gov.cy

ALA Planning Partnership Consultancy L.L.C.: Τηλ.: +357 22518556, Fax: +357 22511739
Email:  info@alaplanning.com

ΕΚΒΥ: Τηλ.: +30 2310 473320, Fax: +30 2310 471795, Email: ekby@ekby.gr

 

Back to top